Základní umělecká škola Turnov

ZUŠ Turnov

Kritéria pro přijetí žáka do ZUŠ Turnov

 

obecně:

  • přijímací pohovory probíhají v červnu, termíny jsou zveřejněny na www.zusturnov.cz
  • výjimečně lze přijmout žáka i mimo přijímací pohovory, a to po domluvě s ředitelem školy
  • zpravidla se příjímají žáci ve věku 6 let společně s nástupem do 1. třídy ZŠ
  • vyjímečně lze příjmout i žáky mladší, kteří projeví mimořádné nadání
  • do pěveckého sboru Karmínek se přijímají i žáci mladší

 

Hudební obor:

Zjišťování úrovně hudebních předpokladů zahrnuje:

        dítě zazpívá jednoduchou lidovou písničku v rozsahu pěti tónů

        dítě zopakuje snadný předzpívaný nebo předehraný melodický úryvek v délce 4-5 tónů

        dítě formou tleskání zopakuje krátký rytmický úryvek

        totéž platí pro starší děti, ale v náročnější variantě (složitější píseň, melodické a rytm. úryvky o něco delší)

Jsou-li žáci přijati do Přípravné hudební výchovy (PHV), lze je dle individuálních dispozic zařadit do jiného předmětu než byli původně přijati. Totéž lze učinit také po domluvě mezi zákonným zástupcem a školou.

Dle vyhlášky 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání postupují žáci z PHV do 1. ročníků až po úspěšném vykonání zkoušek na konci příslušného školního roku.

Výtvarný obor:

        dítě je přístupné komunikaci

        dítě umí držet tužku, štětec, nůžky apod.

        dítě rozezná barvy

        dítě nakreslí základní geometrické tvary: kruh, čtverec, trojúhelník

Literárně dramatický obor:

        dítě dobře komunikuje a má správnou výslovnost

        dítě zvládá sociální komunikaci a práci ve skupině

        dítě se dobře pohybuje a dokáže vytleskat rytmus dle zadání

V případě velkého zájmu probíhá druhé kolo přijímacích pohovorů v prvním týdnu září.

Taneční obor:

Předpokladem pro přijetí je pohybová a rytmická způsobilost žáka.

        pohybové schopnosti

        rytmus ( rytmické cítění, zopakování, dodržení )

        fyzické dispozice

Prosinec 2023

Neděle 3. 12.

All Day
Carmina v Hodkovicích n. M.
Hodkovice nad Mohelkou, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, Česko
16:00 – 17:00
Karmínek – rozsvěcení vánočního stromu

Úterý 5. 12.

10:00 – 11:00
Porada zaměstnanců školy

Čtvrtek 7. 12.

17:00 – 18:30
Koncert žáků– koncertní sál ZUŠ od 17:00 )

(org. Paris)

Pátek 8. 12.

13:15 – 14:00
Vánoční trhy: dechové oddělení
Skip to content